Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Informace o zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane, 

V souladu s požadavky evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), které je účinné od 25. 5. 2018, vám poskytujeme níže uvedené informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme.

2. Identifikační a kontaktní údaje

Správce osobních údajů:

Santech plus s.r.o.

Horní Lhota 180; Dolní Lhota u Luhačovic 763 23; IČ 60755148

kterou zastupuje Ing. Petr Matyáš, jednatel společnosti,

e-mail: santech@santech.cz 

web: www.santech.cz

 

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů: Ing. Petr Matyáš, jednatel společnosti

Pověřence pro ochranu osobních údajů firma nejmenovala.

3. Podávaní informací

Na výše uvedených kontaktech je možné se v relevantních případech na organizaci, obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na firmu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové procesy a opatření, které minimalizují možnost jejich zneužití. Pokud poskytujeme osobní údaje třetím stranám je to vždy v souladu s požadavky legislativy.

Zpracováváme konkrétně tyto osobní údaje:

4.1 Fyzických osob při realizaci obchodního případu

jméno a příjmení, dodací adresa, telefon, e-mail, číslo účtu,

Příjemci údajů: smluvní účetní firma, logistické a dopravní služby, doručitelé.

4.2 Osobní údaje – obchodních partnerů

jméno a příjmení, adresa, IČ/DIČ fyzické osoby, pozice ve firmě, telefon, e-mail, číslo účtu,

Příjemci údajů: nepředávají se.

 

4.3 Osobní údaje pracovníků organizace

jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, mzda, účet, pracovní zařazení, e-mail, telefon, docházka, kvalifikace, zdravotní stav, číslo pasu, rodinný stav, r.č. dětí/ příslušníků, předchozí zaměstnání, srážky.

Příjemci údajů: zákonem/soudem stanovené organizace v předepsané podobě, smluvní pracovní lékař,

organizace - se souhlasem pracovníka např. banka pro čerpání půjčky.

 

4.4 Záznamy z bezpečnostních kamer

Kamery jsou instalovány se zaměřením na vstupy do objektu, prostranství se sklady materiálu a na místa s vyšší pravděpodobností rizika úrazu. Kamery jsou napojeny na záznamové zařízení. Zpracování osobních údajů prostřednictvím bezpečnostních kamer je odůvodněno oprávněným zájmem správce. Má částečně preventivní charakter a napomáhá při řešení situací při vniknutí nepovolaných osob do objektu a poškozování a zcizování majetku.

5. Retenční doba

Doba pro uchovávání zpracovávaných osobních údajů je stanovena platnou legislativou nebo souhlasem pro zpracování osobních údajů. Po uplynutí této doby jsou zpracovávané osobní údaje z našich systémů vymazány nebo skartovány.

6. Jakými způsoby a v jakých případech osobní údaje zpracováváme

6.1 Používání internetových stránek a cookies

I naše webové stránky využívají malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Cookies je datový soubor, který se z naší webové stránky ukládá do Vašeho elektronického zařízení (PC/NTB/tablet/chytrý telefon…).  Tento soubor identifikuje specifické informace, které mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, stránka, ze které návštěvník přišel, navštívené stránky a produkty, typ použitého prohlížeče a HW.  Funkčnost souborů cookies je buď ukončena na konci internetové relace po odpojení zařízení od webových stránek nebo vyprší po určité stanovené době.

6.2 Cookies a ochrana osobních údajů

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Soubory cookies vždy používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.

6.3 Druhy souborů cookies a důvody jejich využití

Většinou používáme tyto typy souborů cookies které:

-          Vám pomáhají webové stránky užívat. Zjišťují, jestli jste přihlášeni a pokud ano usnadní Vám přístup do našeho e-shop, nastaví odpovídající prostředí a funkce, hlídají stav nákupního košíku, zajišťují, že se nemusíte přihlašovat stále znovu.

-          Vám umožňují vyjádřit svůj názor například na sociálních sítích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete nebo tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze.

-          Nám pomáhají zjišťovat co vyhledáváte, takže při Vašem internetovém brouzdání se zobrazené reklamy budou více týkat Vašich preferencí.

-          Nám pomáhají porozumět nákupnímu chování Vás-našich zákazníků a návštěvníků. Na základě těchto analýz neustále vylepšujeme nejen naše webové stránky, ale také nabídku našich produktů a služeb tak, aby nakupování pro Vás bylo co nejsnazší a nejpříjemnější.

Konkrétně používáme cookies Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc..   Naše firma nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

6.4 Souhlas s používáním cookies

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

6.5 Když chcete použití souborů cookies zakázat

Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče. Příklady nastavení u nejužívanějších prohlížečů jsou zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

6.6 Nákup prostřednictvím webových stránek

Při nákupu bez registrace zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Jméno, příjmení a adresu, na kterou má být zboží doručeno telefonní číslo, e-mail, objednané a dodané zboží.

Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží na požadovanou adresu.

Doba evidence Vašich osobních údajů v našem systému je stanovena na 2 roky od poslední Vámi učiněné objednávky.

Takto stanovená doba vychází z potřeby disponovat osobními údaji při vyřizování případné reklamace.

Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje z našeho sytému vymazány a v naší evidenci zůstávají pouze osobní údaje stanovené platnou legislativou. Jedná se především o údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci.

6.7 Osobní údaje stanovené platnou legislativou

Údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci. Doklady o platebních transakcích, potvrzení plateb, čísla účtů, některé údaje o platebních kartách. Archivační lhůty těchto dokladů jsou legislativně stanoveny.

7. Zpracovatelé osobních údajů

Legislativa umožňuje svěřit zpracování osobních údajů zpracovateli. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě smlouvy osobní údaje pro správce zpracovává. Tento postup používá i naše firma, a to především v oblasti provozování e-shop, marketingových a reklamních služeb, externích dopravců a doručitelů. 

Zpracovatel je rovněž povinen zajistit ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou a garantovat ji správci písemnou smlouvou.

7.1 Externí dopravci a doručitelé

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit nebo kdykoliv odvolat. Odmítnutí, neudělení nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv ani důsledky na naši spolupráci. Udělený souhlas zůstává v platnosti, dokud jej neodvoláte nebo po dobu stanovenou souhlasem. 

8.1 Žádost o souhlas zpracování osobních údajů

Pokud Vás žádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je to vždy v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.2 Odvolání souhlasu

Souhlas je možné kdykoliv odvolat písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na výše uvedenou adresu firmy nebo prostřednictvím výše uvedeného e-mail.

9. Vaše práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, odstranění takového závadného stavu. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Dne 21.5. 2018

Ing. Petr Matyáš

Jednatel společnosti


  © 2022 SANTECH PLUS s.r.o.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a vám lehce najít to co hledáte. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Další informace